+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

MEDIA – South China Morning Post

นายรังษี ชัยชนะวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร VCON และบริษัทในเครือ ให้เกียรติสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ฮ่องกง “South China Morning Post“
โดยบทความมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว
นายรังษี  ชัยชนะวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร VCON และบริษัทในเครือ กล่าวว่า “นอกจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล้ว
ทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญชำนาญในการก่อสร้างอาคารที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ”

รูปภาพ1

Full version-01-01